Školovanje u vrijeme pandemije COVID -19 bolesti

Školovanje u vrijeme pandemije  COVID-19 bolesti u većini zemalja  svijeta provodi se obrazovanjem na daljinu. U razmatranju primjenjivosti obrazovanja na daljinu  na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj  razini istraživači su  usmjereni  na prilagođavanje  postojećih teorija  obrazovanja na daljinu  izvorno nastalih  u okviru  tercijarnog obrazovanja.  U   nastavi na daljinu  dodatna podrška  učenicima može doći od  učitelja , ali često dolazi i od roditelja  ili drugih odraslih osoba  u djetetovom neposrednom okruženju, što strukturalno mijenja elemente  dominantnih  teorijskih okvira . Prepoznamo li samostalnost  i samousmjeravanje  kao razvojne karakteristike  uvjetovane  okruženjem u kojem  se učenik  školuje , moguće je očekivati pomake u razinama samostalnosti  i samousmjeravanja učenika. Da bi do navedenog pomaka došlo u značajnoj mjeri nužne su  kompetencije  učitelja za provedbu odgovarajućih oblika nastave na daljinu . Bez obzira na istraživačka  i teorijska propitivanja , važno je naglasiti  da je organizacija  i provedba nastave  na daljinu na svim razinama školstva , koja je pokrenuta u prvoj polovici 2020. godine bila u danim uvjetima  najbolji mogući način osiguranja prava na školovanje. Također uvođenje nastave na daljinu  u vrijeme pandemije  dovelo je do prepoznavanja  područja i važnosti  takve vrste  obrazovanja  za učenike, studente , učitelje, roditelje i društvo.

Temeljni teorijski okviri obrazovanja na daljinu

Obrazovanje na daljinu odvija se u međuodnosu učitelja i učenika u razdvojenim okruženjima  među kojima je potrebno komunicirati pomoću tehnologije. Polazišna teorija  obrazovanja na daljinu  je iskustvo  tradicionalnog nastavnog okruženja , pri čemu se kvaliteta  obrazovanja na daljinu prepoznaje  kroz načine i učestalost  komunikacija između učitelja i učenika , kao i između učenika samih.  Ne postoje posebne teorije  obrazovanja na daljinu za osnovne i srednje škole. Postoje prilagodbe  teorija obrazovanja na daljinu  inicijalno osmišljenih  za visoko obrazovanje , a koje se   u velikoj mjeri  vezuju za razvojne  karakteristike  odraslih učenika, samostalnost i samousmjeravanje. Dva su  temeljna okvira obrazovanja  na daljinu  koja su razvijena u visokom obrazovanju : teorijski okvir  transakcije ( Moore 1980.)i  teorijski okvir istraživačke zajednice ( Garrison , Anderson i Archer, 2000). Navedeni okviri mogu biti  relevantni kao podrška  nastavi na daljinu za učenike  osnovnih i srednjih škola  jer imaju potencijal  za prilagodbu osnovnoškolskom i srednjoškolskom  okruženju te strukturu pogodnu za razradu s obzirom na korištenje u suvremenim tehnologijskim okruženjima .

U teoriji transakcijske udaljenosti( Moore, 1980, 1997.)  polazi se od dijaloga  koji je definiran  kao dvosmjerna  posrednička komunikacija između učenika i učitelja u okruženju obrazovanja na daljinu .  Moore također definira strukturu  u kojoj se planiraju ciljevi , postupci i procjene učenja koji se ne mogu lako prilagoditi  potrebama učenika , pri čemu nastavni predmeti s manje strukture  mogu omogućiti  ili zahtijevati  više dijaloga. Razine dijaloga i strukture određuju ono što je nazvao   učenikovom transakcijskom udaljenosti te utječu na narav i stupanj samousmjeravanja i samostalnosti učenika.

Garrison naglašava razliku između obrazovanja na daljinu koje je usmjereno na principe neovisnosti , samostalnosti i samostalnog određivanja koraka te mrežnog  učenja koje je temeljeno na principima  konstruktivističkog pristupa.  Obrazovni  ciljevi  više razine  pretpostavljaju  mogućnost prilagodbe  ciljeva učenja , potiču učenike  na kritičku analizu  sadržaja predmeta u svrhu konstruiranja značenja, a zatim  provjeravaju znanje  raspravama i  djelovanjima.

Ključni element  uspješnosti nastave na daljinu  je samostalnost učenika , stoga je u uvjetima  prijelaza  cjelokupnog  školskog sustava na nastavu  na daljinu potrebno poznavati osobine učenika te dodatno pojasniti pojmovne okvire  samostalnosti  i samousmjeravanja  koji su ključni za razumijevanje postavki  nastave na daljinu u osnovnoškolskoj dobi.

Izvor; Školovanje od kuće  i nastava na daljinu u vrijeme HR- COVID- 19, Urednici Vladimir Strugar Ante Kolak, Ivan Markić