Pomoć u učenju učenicima sa teškoćama u razvoju

Pomoć u učenju učenicima sa teškoćama u razvoju
Osmislite didaktičko – metodičke postupke
1. Planirajte i provodite podršku u sadržajima učenja– Istaknite bitno
Učenicima koji imaju teškoće u razumijevanju i obradi pročitanog treba pružiti podršku različitim načinima prikaza slijeda glavnih događanja različitim načinima obilježavanja i isticanja bitnog, poput markiranja, podcrtavanja, označavanja i sl.– Načinite sažetke
Sažeci mogu biti, ovisno o potrebama učenika različiti organizirani( tekst, shematski prikaz, kognitivna mapa, kombinacija teksta i slika, auditivni sažetak) i različitog opsega i dubine( ključne opće informacije, različit stupanj njihova proširivanja)
– Pojednostavite semantički izraz
Pojednostavljivanje govornog izraza obično podrazumijeva kratke, jednostavne rečenice s dobro poznatim riječima koje učenici lako mogu vidno ili slušno zahvatiti, razumjeti ili memorirati– Predočite sadržaj
Za sve učenike koji imaju teškoće usvajanja apstraktnih sadržaja ( npr. matematički pojmovi operacije, vremenska orijentacija, gramatički sadržaj itd.) sadržaje treba , ako je ikako moguće konkretizirati, rukovodeći se načelom postupnosti (neposredna stvarnost, slika, simbol) i povezivati s primjerima iz konkretnog života.
– Razložite složene pojmove
Za učenike koji imaju teškoća na području razumijevanja pojmova, posebno apstraktnih, poželjno je složene pojmove razgraditi na sastavnice i zasebno učiti svaku sastavnicu,  zatim ih objediniti ( npr. učiti imenice kao riječi koje imenuju stvari, zatim bića pa tek onda pojave i sl.)
2. Uskladite metode, sredstva i oblike rada s potrebama učenikaIzborom načina podučavanja možete pružiti podršku sukladno potrebama učenika ili zanemariti te potrebe, čime se priječi razvoj raspoloživih potencijala i uspješnost učenika
– Odaberite primjereni kanal prijama informacija
Odabir strategija poučavanja izravno je povezan s određenom teškoćom i zbog toga ih je neophodno pomno odabirati i primjenjivati .Pritom je važno :
a) Birati strategije kako bi kanal ili područje na kojem postoje teškoće u prijamu, obradi ili interpretaciji podataka bio što prohodniji, a postojeće sposobnosti na najbolji način iskorištene ( npr.  za učenika oštećena sluha rabiti primjerenu glasnoću govora, slušna pomagala)
b) Birati strategije poučavanja kako bismo se što više usmjerili na one kanale prijama, obrade i interpretacije podataka na kojima ne postoje ograničenja ili su najmanje zastupljena.– Prilagodite govorni izraz
Treba upotrebljavati jednostavne , kratke rečenice s poznatim riječima, kratko i precizno obrazlagati i davati upute te provoditi češću provjeru razumijevanja.
– Omogućite uspješno čitanje

Preporučuje se rabiti uvećani tisak i lako čitljiv oblik slova , te povećane prorede između rečenica i redaka teksta.
– Olakšajte pismeno izražavanje
U pismenom izražavanju podrška može biti usmjerena na prepisivanje, jednostavniju razinu samostalnog pismenog izražavanja odgovori na pitanja) kao i na složeniju ( povezano pismeno izražavanje: pismeno prepričavanje, opisivanje , pričanje događaja , doživljaja)

– Rabite učinkovitu demonstraciju
Npr. ako su kod učenika prisutna oštećenja vida sredstva će biti usmjerena na dodir i na pojačavanje kontura na kontrastnoj podlozi uz izbjegavanje nepotrebnih detalja.

– Brinite o primjerenosti sredstava i opreme
Preporučaju se sredstva vezna uz neposrednu stvarnost, u pravilu jednostavna, bez suvišnih detalja, prilagođena perciptivnim, motoričkim i spoznajnim sposobnostima učenika.
3. Postavite ostvarive zahtjeve

To znači da planirate koliko će učenik biti opterećen tijekom provođenja predviđene aktivnosti kako će tu aktivnost provoditi i kako ga motivirati da bi postigao uspjeh

– Preispitajte zahtjeve vezane uz primjenu zadataka
Svoje zahtjeve s obzirom na način rada učenika planirati ćete uvažavajući određene osobitosti, tj. potrebe konkretnog učenika
– Predvidite višekratno vježbanje i ponavljanje

Vježbanje i ponavljanje treba biti po obliku također primjereno pojedinom učeniku ( usmeni, pismeni, praktični rad) kako bi na najbolji način mogao učvrstiti i pokazati svoje znanje.
– Razmotrite zahtjeve vezane uz vrijeme rada
Za učenike kojima treba više vremena za rješavanje zadataka u točno zadanom vremenu dobro je predvidjeti manju količinu zadataka kako bi ih na vrijeme mogli riješiti.

– Brinite se o zahtjevima vezanim za samostalnost učenika

Treba imati u vidu da se količina pomoći postupno smanjuje ako je to moguće.

– Primjerenim zahtjevima potičite aktivnost učenika
Za uspješno izvođenje svake planirane aktivnosti važna je učenikova motivacija da tu aktivnost započne, u njoj ustraje i prinese kraju .Za motivaciju je važan pozitivan i dobronamjeran odnos učitelja prema učeniku, pohvale  za uložen trud, male pomake i napredak u radu.
– Razmotrite potrebe vezane uz prostor
Razmišljajući o mjestu sjedenja učenika s teškoćama, dobro je da predvidimo sjedenje u blizini učitelja zbog lakšeg nadziranja i pružanja potpore u radu.

4. Potičite emocionalno socijalne odnose

Imajte na umu da ćete svojim reakcijama i ponašanjem, koje proizlazi iz iskrenog razumijevanja i prihvaćanja učenika sa teškoćama, snažno poticati poželjne odnose u razredu. Vršnjake treba upućivati na aktivnu podršku njihovim vršnjacima s teškoćama, organizirati primjerene oblike rada u skupinama te suradničkog učenja i svih oblika zajedničkih aktivnosti.