Malim koracima do uspjeha

Rana intervencije u patronažnom radu s djecom s teškoćama u razvoju“

Program rane intervencije u DND – Sisak obuhvaća (re)habilitacijske postupke za djecu s višestrukim oštećenjima od njihova rođenja do navršene osme godine, uz pružanje kontinuirane pomoći roditeljima djeteta s teškoćama u razvoju.

• Sustav rane podrške je potrebno započeti što ranije kako bi se roditeljima i djetetu pružila pravodobna pomoć.

• Kvalitetnom i stručnom podrškom potiče se što optimalniji razvoj i preveniraju se mogući rizici.

• Intervencija mora biti balansirana i planski vođen proces u kojem se re/habilitacijski postupci namijenjeni unapređenju djetetovih vještina, te primjenjuju usporedno sa strategijama koje trebaju minimalizirati negativne učinke poteškoća na razvoj.

Nakon provedene interdisciplinarne procjene uz suradnju sa nadležnim Centrom za socijalnu skrb Sisak, te provedba ovog programa sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi obzirom da djeca s teškoćama u razvoju su korisnici prava iz sustava socijalne politike, zdravstva i mirovinskog i invalidskog osiguranja.