Izradite individualizirani odgojno – obrazovni program

Izradite individualizirani odgojno-obrazovni program

Individualizirani odgojno-obrazovni program podrazumijeva ovisno o potrebama određenog učenika ili prilagodbu sadržaja i didaktičko –metodičkiih postupaka unutar određenog predmeta. (prilagođeni program) ili prilagodbu didaktičko- metodičkih postupaka(individualizirani pristup)

Koraci u izradi
Koraci u izradi razlažu se na deset pitanja:
1. Postoji li za učenika potreba za podrškom u školovanju
2. Kako se iskazuje u odgojno-obrazovnom procesu
3. U kojim nastavnim predmetima
4. U kojim strategijama rada
5. Koja su područja teškoća
6. Kako utječu na komunikaciju, odgojnu klimu i potrebe učenika
7. Koje su osobitosti učenika
8. Koje su obrazovne osobitosti
9. Koja je poželjna podrška
10. Koliko je učenik uspješan

Pri kreiranju individualiziranog odgojno-obrazovnog programa mogu se izdvojiti tri koraka
1. Početna procjena učenika
2. Plan /program podrške za učenika( što će učiti, Hoće li ciljevi ostati isti kao za vršnjake? Hoću li ih prilagoditi? Koje ću aktivnosti provesti? Kako ću ga motivirati?)
3. Vrednovanje i ocjenjivanje učenika ( Kolika je uspješnost učenika? Trebam li nešto promijeniti u planiranju, programiranju pripremanju i poučavanju ili u odabiru ocjenjivačkih postupaka i aktivnosti?)

Izvor: Đurđica Ivančić; Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi